strona główna

Krajowa Lista Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Regulamin

REGULAMIN KRAJOWEJ LISTY AUDYTORÓW, KONTROLERÓW I SPECJALIZACJI POWIĄZANYCH 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych (dalej w skrócie powoływanej jako „Krajowa Lista”).
 2. Krajowa Lista jest prowadzona przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o. o., ul. Sienna 93/35, 00 – 815 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000259063, NIP: 5211005847, kapitał zakładowy: 250. 000, 00 zł (dalej w skrócie powoływana jako „PIKW”).
 3. Krajowa Lista prowadzona jest w formie elektronicznej.
 4. Krajowa Lista prowadzona jest przez czas nieokreślony.

§ 2

 1. Krajowa Lista prowadzona jest w celu dobrowolnej rejestracji osób zdobywających w ramach działalności edukacyjnej PIKW (i innych organizacji) zawodowe kwalifikacje w określonych specjalizacjach oraz ewidencji ustawicznego kształcenia absolwentów posiadających określone kwalifikacje.
 2. Specjalizacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, to: 
  1. Audytor Śledczy
  2. Audytor Wewnętrzny,
  3. Audytor Systemów Informatycznych,
  4. Biegły ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji,
  5. Compliance Manager,
  6. Kontroler Wewnętrzny,
  7. Kontroler Finansowy,
  8. Koordynator Kontroli Zarządczej,
  9. Risk Manager,
  10. Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji,
  11. Specjalista ds. Cyberbezpieczństwa 
  12. Specjalista ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji.
 1. Rozróżnia się dwa poziomy kwalifikacji:
  1.  I stopień – kwalifikacje uzyskane w systemie pozaszkolnym (modułowe kursy zawodowe)
  2.  II stopień – kwalifikacje uzyskane w systemie szkolnym (studia podyplomowe).

§ 3

 

O wpis na Krajową Listę mogą ubiegać się osoby, które:

 1. ukończą specjalistyczny kurs modułowy zorganizowany przez PIKW i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymując tytuł Specjalisty PIKW I Stopnia z zakresu specjalizacji określonych w § 2 ust. 2 albo
 2. ukończą z wynikiem pozytywnym współorganizowane przez PIKW studia podyplomowe lub studia MBA z zakresu specjalizacji określonych w § 2 ust. 2, otrzymując tytuł Specjalisty PIKW II Stopnia z zakresu specjalizacji określonych w § 2 ust. 2 albo
 3. otrzymają Dyplom Honorowy PIKW za Szczególne Zasługi dla Rozwoju Kontroli, Audytu oraz Zapobiegania Oszustwom i Korupcji w Polsce albo
 4. posiadają certyfikat zawodowy IIA, ISACA, ACFE, ACCA lub podobnych organizacji lub ukończą studia podyplomowe z zakresu specjalizacji określonych w § 2 ust. 2 na innej uczelni i wystąpią do PIKW z wnioskiem o wpis na Krajową Listę /warunkiem uzyskania prawa wpisu jest pozytywna opinia Rady Programowej PIKW/  albo
 5. w latach 2003 – 2006 złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów oraz wystąpią do PIKW z wnioskiem o wydanie certyfikatu i wpis na Krajową Listę albo
 6. posiadają tytuł biegłego rewidenta, o którym mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) albo
 7. posiadają uprawnienia kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jedn.: Dz. U z 2012 r., poz. 82 ze zm.).

§ 4

 1. Dokonanie wpisu na Krajową Listę uwarunkowane jest:
  1. założeniem konta w serwisie https://www.pikw.pl/ts/login.html
  2. akceptacją zapisów Regulaminu;
  3. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W celu uzyskania wpisu na Krajową Listę należy:
  1. założyć konto w serwisie https://www.pikw.pl/ts/login.html , w tym celu konieczne jest posiadanie adresu e-mail.
  2. po zalogowaniu się na swoim koncie, uzupełnić dane w module MENU -> KRAJOWA LISTA, uprzednio akceptując niniejszy regulamin oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po kolei należy uzupełniać i zapisywać dane w zakładkach: Dane osobowe, Adres, Dane dodatkowe, Szkolenia. Pola obligatoryjne są oznaczone gwiazdką.
  3. wykazane w zakładce Szkolenia, osiągnięcia zdobyte poza siecią edukacyjną PIKW oraz partnerów PIKW muszą być udokumentowane poprzez załączenie skanu dokumentującego zdarzenie.
 3.  Datą wpisu na Krajową Listę jest data akceptacji wniosku dokonana przez PIKW po weryfikacji otrzymanych danych z zastrzeżeniem § 6  ust. 1. 

§ 5

 1. Tytuł Audytora I Stopnia lub Kontrolera Wewnętrznego rozumieć należy, jako uznanie kwalifikacji zawodowych ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  (Dz. U. poz. 1145) – odpowiednio kod 242204 oraz kod 242190.
 2. Tytuł Audytora Wewnętrznego II stopnia należy rozumieć jako uznanie kwalifikacji zawodowych ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
  (Dz. U. poz. 1145) (kody: 242204) oraz jako uznanie kwalifikacji zawodowych i akademickich uzyskanych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.).

§ 6

 1. Konto osoby wpisanej na Krajową Listę posiada status „Aktywny” przez pełny okres minimum 12 (dwunastu) miesięcy od daty uzyskania prawa wpisu na Krajową Listę przy założeniach, ze:
  1. Przyjmuje się dwa okresy / terminy raportowania punktów
   • I termin w okresie 1 stycznia – 30 czerwca
   • II termin w okresie 1 lipca – 31 grudnia
  2. Czas aktywności konta osoby, która uzyskała prawo wpisu na Krajową Listę w I terminie raportowania ustanawia się od 1 lipca w roku uzyskania prawa wpisu do 30 czerwca kolejnego roku.
  3. Czas aktywności konta osoby, która uzyskała prawo wpisu na Krajową Listę w II terminie raportowania ustanawia się od 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po roku w którym uzyskano prawo wpisu na Krajową Listę.
 1. W celu utrzymania aktywności konta po upływie 12 (dwunastu) miesięcy, o których mowa w ust. 1 powyżej, należy w każdym okresie uzyskać 20 (dwadzieścia) punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.
 2. Wymaganą liczbę punktów należy uzyskać przed upływem okresu, w którym konto posiada status „Aktywny”.
 3. Każde punktowane zdarzenie należy na bieżąco odnotować na swoim koncie.
 4. Uzyskanie więcej niż 20 (dwudziestu) punktów w bieżącym okresie nie jest przenoszone na kolejny okres.
 5. Nieuzyskanie w danym okresie 20 (dwudziestu) punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia powoduje przejście konta w status "Nieaktywny".

§ 7

 

Program Ustawicznego Kształcenia Profesjonalnego Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych  obejmuje (zwany dalej „Programem Ustawicznego Kształcenia”):

 1. Organizowane i współorganizowane przez PIKW kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, kongresy i studia,
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej z kontroli wewnętrznej i audytu,
 3. Publikacje, referaty itp. dotyczące problematyki kontroli wewnętrznej i audytu,
 4. Kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria, kongresy i studia z zakresu kontroli wewnętrznej i audytu, organizowane przez inne, wyspecjalizowane w przedmiotowym zakresie podmioty.

§ 8

Punkty w Programie Ustawicznego Kształcenia przyznawane są z tytułu:

 1. Udziału w następujących edukacyjnych przedsięwzięciach PIKW:
  1. Ukończenie studiów podyplomowych w specjalizacjach, o których mowa w § 2 ust. 2: 20 (dwadzieścia) punktów;
  2. Ukończenie kursu modułowego w specjalizacjach, o których mowa w § 2 ust. 2: 20 (dwadzieścia) punktów;
  3. Udział w dorocznym międzynarodowym kongresie audytu i kontroli wewnętrznej organizowanym przez PIKW: od 12 (dwunastu) do 18 (osiemnastu); liczba punktów każdorazowo ogłaszana jest przez PIKW wraz z zapowiedzią terminu Kongresu;
  4. Udział w szkoleniach i warsztatach, gdzie program przewiduje co najmniej 12 (dwanaście) godzin zajęć praktycznych: od 8 (ośmiu) do 12 (dwunastu) punktów;
  5. Udział w szkoleniach i warsztatach, gdzie program przewiduje co najmniej 8 (osiem) godzin zajęć praktycznych: od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) punktów;
  6. Udział w szkoleniach i seminariach teoretycznych: od 4 (czterech) do 6 (sześciu) punktów /kryterium - czas trwania zdarzenia/.
  7. Udział w webinarium on-line trwającym od 45 minut do 90 minut: od 1 (jednego) do 2 (dwóch) punktów.
 2.  Prowadzenia działalności edukacyjnej w specjalizacjach, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu:
  1. Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego lub wykładu: 4 (cztery) punkty;
  2. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, gdzie program przewiduje co najmniej osiem godzin zajęć praktycznych: 6 (sześć) punktów;
  3. Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, gdzie program przewiduje co najmniej dwanaście godzin zajęć praktycznych: 8 (osiem) punktów.
 3. Przygotowanych publikacji dotyczących problematyki kontroli wewnętrznej, audytu i obszarów powiązanych, zgodnie z lit. a – e poniżej:
  1. Autor publikacji za pomocą poczty elektronicznej przesyła do PIKW (na adres: biuro@pikw.pl) pracę wraz z wnioskiem o przyznanie punktów;
  2. Rada Programowa PIKW dokonuje oceny merytorycznej przesłanej pracy oraz przyznaje punkty;
  3. Liczba punktów przyznawana jest w przedziale od 1 (jednego) do 12 (dwunastu) punktów za daną pracę;
  4. Najwyżej oceniane są prace oparte o studium przypadku: od 6 (sześciu) do 12 (dwunastu) punktów;
  5. Za prace teoretyczne przyznawane są punkty w przedziale od 1 (jednego) do 8 (ośmiu) punktów.
  6. Warunkiem przyznania punktów, jest przekazanie praw autorskich do publikacji dla PIKW, w celu zbudowania bazy wiedzy na stronie internetowej  www.pikw.pl . Baza wiedzy będzie dostępna on-line dla osób posiadających aktywne konto na Krajowej Liście (obecnie baza wiedzy jest w trakcie budowy i nie jest jeszcze dostępna)
 4. Udziału w przedsięwzięciach edukacyjnych organizowanych przez inne, wyspecjalizowane w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej podmioty; liczba przyznawanych punktów określana jest na podstawie oceny merytorycznej programu danego przedsięwzięcia edukacyjnego, przesłanego w formie elektronicznej wraz z dokumentem potwierdzającym uczestnictwo. Punkty przyznaje Rada Programowa PIKW  zgodnie z pkt. 1 – 4 poniżej, biorąc również pod uwagę  doświadczenie podmiotu oraz trenera:
  1. Udział w szkoleniach i warsztatach, gdzie program przewiduje co najmniej 12 (dwanaście) godzin zajęć praktycznych: od 8 (ośmiu) do 12 (dwunastu) punktów;
  2. Udział w szkoleniach i warsztatach, gdzie program przewiduje co najmniej 8 (osiem) godzin zajęć praktycznych: od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) punktów
  3. Udział w szkoleniach i seminariach teoretycznych: od 4 (czterech) do 6 (sześciu) punktów, /kryterium - czas trwania zdarzenia/.
  4. Udział w webinarium on-line trwającym od 45 minut do 90 minut: od 1 (jednego) do 2 (dwóch) punktów. 
  5. Punkty CPE (Continuous Professional Education) przyznane przez inne organizacje w ramach międzynarodowego programu NASBA (National Association of State Boards of Accountancy) są uznawane przez PIKW i zaliczane do punktów Programu Kształcenia Ustawicznego.
 5. Udziału w dyskusjach merytorycznych na forum PIKW https://www.pikw.pl/ts/forumlist.html Za każdy nowy wątek lub też komentarz w istniejącym wątku, można uzyskać od 1 do 3 punktów PUK. Punkty przyznaje Rada Programowa PIKW oceniając wartość merytoryczną komentarza lub nowego wątku. W jednym okresie raportowania, w danym roku, z tytułu udziału w dyskusjach na forum PIKW, można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Ścieżka dostępu: Program Ustawicznego Kształcenia - Forum PIKW - Udział w dyskusjach. UWAGA! Przedmiotowy zapis Regulaminu zostaje uruchomiony czasowo w ramach promocji i popularyzacji Forum PIKW. 

§ 9

 1. Absolwenci kursów organizowanych przez PIKW oraz studiów podyplomowych współorganizowanych przez PIKW, posiadający aktywne konto na Krajowej Liście uzyskują bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych w ramach pracy zawodowej, związanych z uzyskaną specjalizacją. Kontakt biuro@pikw.pl lub tel. kom. 695 761 711 (poniedziałek - sobota 10:00-20:00).
 2. Osoby wpisane na Krajową Listę, posiadające aktywne konto, mają prawo do korzystania z:
  1.  5% (pięciu procent) rabatu na udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach i kongresach  organizowanych przez PIKW;
  2.   5% (pięciu procent) rabatu na zakup książek i publikacji PIKW.

§ 10

 

PIKW umożliwia każdej zainteresowanej osobie kontakt z osobą wpisaną na Krajową Listę po uprzednim wyrażeniu przez tą osobę zgody na powyższe. W celu kontaktu z osobą pozostającą na Krajowej Liście należy przesłać maila na adres biuro@pikw.pl w treści maila należy określić cel kontaktu, po czym PIKW skontaktuje się z daną osobą, uzyska informację czy osoba ta wyraża zgodę, po czym zostanie udostępniony kontakt dla osoby zainteresowanej. Wyklucza się kontakty w celach reklamowych i marketingowych, mających na celu przedstawienie oferty handlowej.

§ 11

 1. Skreślenie z Krajowej Listy następuje w przypadku:
  1.  złożenia przez osobę, której wpis dotyczy pisemnego wniosku o wykreślenie z Krajowej Listy;
  2.  nieuzyskania w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty zmiany statusu konta na „Nieaktywny” 20 (dwudziestu) punktów Programu Ustawicznego Kształcenia.
 2. Skreślenie polega na usunięciu przez PIKW danej osoby z Krajowej Listy.
 3. Skreślenie z Krajowej Listy nie wymaga powiadamiania osoby, której wykreślenie dotyczy oraz nie wymaga uzasadnienia.
 4. Ponowny wpis osoby certyfikowanej skreślonej z Krajową Listę może nastąpić na jej pisemny wniosek, jeśli przed upływem 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty skreślenia uzyska 20 (dwadzieścia) punktów Programu Ustawicznego Kształcenia.

§ 12

 1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania przez Zarząd PIKW.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą obowiązywały od dnia ogłoszenia zmian na stronie internetowej https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html  lub innym terminie wskazanym przez PIKW.

Warszawa, dnia 29 października 2020 r. 

                 

w imieniu Zarządu PIKW: Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski  

 Autor: Ireneusz Jabłoński, Piotr Grzybowski
Ostatnia aktualizacja: 2024-03-14 22:37

CPE

Program CPE (Continuing Professional Education) to program ciągłego aktualizowania i utrzymania kwalifikacji zawodowych. Utrzymanie kwalifikacji polega na uczestnictwie w punktowanych zdarzeniach i szkoleniach.

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymujesz następujące korzyści:  

 • Unikalne oferty szkoleń, kursów i warsztatów
 • Informacje o wydarzeniach   
 • Specjalne promocje